Naszym celem jest zapewnienie skutecznego systemu monitorowania i identyfikacji przypadków niewłaściwych zachowań, reagowanie oraz podejmowanie działań naprawczych.
Wszystkie osoby, w tym pracowników, współpracowników i interesariuszy Orange Polska, prosimy o zgłaszanie zaobserwowanych bądź domniemanych przypadków naruszeń zasad Zarządzania Zgodnością, dotyczących Orange Polska bądź podmiotów i osób z nią powiązanych na adres: zapytaj.etyka@orange.com

Prosimy o zaznaczenie, że sprawa dotyczy zarządzania zgodnością/compliance. Zapewniamy poufność procesowania zgłoszeń. Równocześnie prosimy o odpowiedzialne i rozważne podejście do zawartości przesyłanych nam zgłoszeń i informacji.